Skúšobná prevádzka. Nemožno realizovať objednávky. Ďakujeme za pochopenie.

Reklamácie

Ďakujeme za Vás nákup a pre prípad otázok ohľadom vrátenia tovaru alebo reklamácie krátky popis, ako rýchlo všetko vyriešiť.

 

Áno, môžete vrátiť tovar bez udania dôvodu do štrnástich dní od zakúpenia?

Pri vrátení nesmie byť produkt nijako poškodený. Kompletný výrobok vrátane príslušenstva musí byť vrátený v pôvodnom obale, ak je opatrený krycou sľudou, tak musí byť na pôvodnom mieste a výrobok nesmie niesť známky používania. Informujte nás vopred o reklamačnom konaní a pre rýchle vybavenie reklamácie priložte kópiu predajného dokladu, objednávky alebo faktúry a uveďte číslo účtu pre prípadnú vratku platby. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho a to telefonicky, e-mailom.

Informujte nás vždy o reklamácii, vrátenie tovaru alebo výmenu na náš e-mail info@cellbox.cz a predmetný tovar po nahlásenie reklamácie zašlite poštou na adresu:

 

Zároveň vás budeme informovať o nutnosti uhradiť pomernú časť ceny výrobku alebo využité služby alebo o úplnom odňatí práv na odstúpenie. Vyčíslenie potrebných nákladov: Medzi nevratné položky Vašej objednávky patrí služby:

  • doprava (podľa tarifu zvolenej služby)
  • poplatok za dobierku (ak je účtovaný zo strany dopravcu, podľa zvolenej služby)
  • poplatok za vyzdvihnutie reklamovaného výrobku v našom distribučnom sklade
  • ďalšie možné poplatky spojené s reklamáciou vzniknuté v priebehu reklamácie

Výmena tovaru:
Chybne doručený výrobok odošlite na uvedenú adresu nižšie, spolu s výrobkom odošlite tiež predajný doklad poštou na adresu:

Predajňa Mobilwag (sklady Cellbox)
Svornosti 804/16
Praha 5 150 00

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zaistíme vám výmenu za správny kus alebo vrátenie peňazí. Ak je výmena spôsobená rozhodnutím alebo chybou kupujúceho, vzniknuté náklady na výmenu výrobku hradí kupujúci.

REKLAMÁCIE chybného výrobku:
Lehota na uplatnenie práv: Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. U použitého tovaru možno lehotu na uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, také skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúci ho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci alebo výrobca poskytne osobitnú záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru. Vybavenie reklamácie: Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, V zložitejších prípadoch do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá výšeuvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Kontakty: info@celbox.cz s predmetom reklamácie a číslo objednávky alebo na telefóne +420 721 606 667